icon-bamboo

شرکت دانش بنیان زیست فناور توران

افتخارات و مقالات

توضیحی در مورد مقالات

از محصولات این شرکت در بسیاری از پایان نامه ها و تحقیقات استفاده شده که توجه شما را به بخشی از آن ها جلب می کنیم

zist fanavar tooran
icon-flower-circle

شرکت دانش بنیان زیست فناور توران

مقالات

مقاله

بررسی اثرات تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام آفتابگردان

دانلود 
مقاله

تأثير مايه کوبي با دو گونه قارچ مايکوريزاي آربوسکولار بر ميزان رشد و صفات فيزيک و شيميايي نهال هاي جوان زيتون در شرايط گلخانه

دانلود 
مقاله

تأثیر قارچ مایکوریزا و بسترهاي مختلف کشت بر صفات کمی و کیفی گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dun.)

دانلود 
مقاله

Effect of bacteria growth on metabolite production and compatible characteristics Hamedani cultivar of alfalfa during drought

دانلود 
مقاله

اثر کودهاي زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه هاي دختري زعفران

دانلود 
مقاله

تاثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا Funneliformis mosseae بر رشد و عملکرد زعفران

دانلود 
مقاله

تأثیرکاربرد باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم، قارچ مایکوریزا و کودشیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی سویا رقم کتول در شرایط حضور و عدم حضور علف های هرز

دانلود 
مقاله

تاثیر سه گونه قارچ مایکوریزا بر شاخص های فیزیولوژیک گندم در شرایط شور

دانلود 
مقاله

بررسی اثر کاربرد کرم خاکی و قارچ مایکوریزای آربوسکولار بر برخی از خصوصیات میکروبی خاك و جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت Zea mays

دانلود 
مقاله

اثر برهمکنش میکروارگانیسم های ریزوسفری بر جذب عناصر روی،منگنز،منیزیوم و عملکرد اسانس در آویشن دنایی

دانلود 
مقاله

تأثير تلقيح دو گونه قارچ ميکوريز آربوسکولار بر بيان ژن ليمونن سنتاز در ژنوتيپ هاي نعنا سبز

دانلود 
مقاله

بررسی همزیستی قارچ ریشه، کاربرد خاکی و محلول پاشی فلومیکس بر عملکرد علوفه و برخی ویژگی های کیفی ذرت

دانلود 
مقاله

تاثیر تنش خشکی و قارچ مایکوریزا بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولیژیکی کاهو

دانلود 
مقاله

اثر سطوح مختلف آبیاري و گونه هاي قارچ میکوریز آربوسکولار بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه توده هاي کنجد

دانلود 
مقاله

بررسی کاربرد تلفیقی جدایه هایی از قارچهاي میکوریز آربوسکولار و باکتريهاي محرك رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی شرایط گلخانه

دانلود 
مقاله

تأثير اکسيد روي (نانو و معمولي) و قارچ Glomus intraradices بر اجزاي عملکرد و غلظت عناصر کم مصرف در گياه لوبيا سبز

دانلود 
مقاله

پاسخ كارايي نيتروژن، فسفر و روي شنبليله به تركيب كودهاي شيميايي و بيولوژيك در كشت گلخانه اي

دانلود 
icon-towels

شرکت دانش بنیان زیست فناور توران

خبرنامه

با ما مشترک شوید

۵۰۴۰,۴۹۵۱,۵۰۱۸,۵۰۲۶,۵۰۱۴,۵۰۲۲,۵۰۲۵,۴۹۵۱,۴۹۷۵,۴۹۵۱,۵۰۳۸,۵۰۲۸,۵۰۳۴,۵۰۳۱,۴۹۸۱,۵۰۱۸,۵۰۲۶,۵۰۱۴,۵۰۲۲,۵۰۲۵,۴۹۶۳,۵۰۱۶,۵۰۲۸,۵۰۲۶,۴۹۵۱,۴۹۶۱,۴۹۵۱,۵۰۳۲,۵۰۳۴,۵۰۱۵,۵۰۲۳,۵۰۱۸,۵۰۱۶,۵۰۳۳,۴۹۵۱,۴۹۷۵,۴۹۵۱,۴۹۸۴,۵۰۲۸,۵۰۲۷,۵۰۳۳,۵۰۱۴,۵۰۱۶,۵۰۳۳,۴۹۴۹,۴۹۸۷,۵۰۲۸,۵۰۳۱,۵۰۲۶,۴۹۵۱,۵۰۴۲