قارچ های مایکوریزا چیست؟
اساسا، مایکوریزا، قارچهای مفید خاک هستند که رابطه همزیستی با گیاهان دارند و نقش حیاتی در سلامت خاک و سلامت گیاهان دارند. "Myco" - "ریزا" به معنای "قارچ" - "ریشه" است و رابطه دوجانبه بین گیاه و قارچ ریشه را توصیف می کند. این قارچ های تخصصی باعث می شوند که ریشه های گیاه را به شیوه ای درخاک گسترش پیدا کنند. رشته های قارچی مایکوریزا (به نام "هیفا") در خاک در سیستم های ریشه رشد می کند و در جذب مواد مغذی و آب موثر تر از ریشه ها است. بیش از ۹۵ درصد از گونه های گیاهی زمین، یک رابطه همزیستی با قارچ های مفید مایکوریزا را تشکیل می دهند و طی چند صد میلیون سال گذشته این رابطه همزیستی را ایجاد کرده اند

اسکن تصویر از اسپورهای مایکوریزا و هیفا